Les lleis de Newton 
 
Menú principal
 

Primera llei: llei de la inèrcia

 “ Tot cos sobre el que no actuï una força, es mourà indefinidament en línia recta i amb   velocitat constant, o romandrà en repòs "
 
 

 
  Segona llei Llei:
 
“ La força és igual a la massa multiplicada per l´acceleració "
 
 F = m.a
 

Tercera llei Llei: llei de l´acció i la reacció

“ A tota acció (força) aplicada a un cos s´oposa una reacció igual i de sentit contrari".
 
 
 

Treball pel laboratori